تو شرایطی که همه یاد بدهکاریشون میوفتن.

من یاد طلبم می افتم.

خدایا؟؟؟!!!!!

یه زندگی بهم بدهکاری..