زندگی را تو بساز ،

نه بدان ساز که سازند و پذیری بی حرف ،

زندگی یعنی جنگ ،

تو بجنگ ،

زندگی یعنی عشق ،

تو بدان عشق بورز .