یه نگاه توی گذشته یِ آدمای بی احساس بزنی

جای پای یه آدم خائنُ میبینی! ....