دیدگانت را نبند ،

نگاهت را ندزد ،

تو که میدانی آیه آیه ی زندگیم از گوشه ی

چشمانت تلاوت می شود