سلامتی اونی که اینقدر بردمش بالا

که دیگه دست خودم بهش نمیرسه