در سـکـوت ِخـلوت ِشـب ،

عـالـمی داریــم بـا هـم ...

من ز ِسویی ،

دل ز ِسویی ،

دیده ی گـریِــان ز ِ سویی ...!