آنچه کرم ابریشم آنرا پایان زندگی می داند،

در نظر پروانه آغاز زندگی است...

تا زمانی که به فردا امیدواری ،

اقتدار از آن توست! "