دیـــــــروز دمــــــ از احساســـــــ می زدنـــــــد


کسانیــــــــــ که امـــــــروز . . .


در آغوشــــــ دیــــگری غلتـــــــــــ می زننـــــد