وقتی چشمــانم را روی هم می گذارم

خواب مـرا نمی بــرد

تــو را می آورد !

از میان فرسنگــ ها

فاصلـه...!