هر چه هستی باش اما کاش...

کاش نه....

هر چه هستی باش

اما جزینم آرزویی نیست

هرچه هستی باش

اما باش