آدمایی که از رابطه های طولانی میان بیرون خطرناکن!

چون اونا میفهمن میشه یه چیزایی رو از دست داد و نمُرد... "