برای تو ... برای چشمهایت !

برای من ...

برای دردهایم !

برای ما ...

برای این همه تنهایی ای کاش خــــــــــــدا کاری بکند ....! "