گذشت آن زمانی که فاصله معنی نداشت ،

آن زمانی که احساس اهمیت داشت ...

در این زمانه حتی یک قدم هم فاصله بگیری ...

جایت را با دیگری پُر میکنند، احساس ... سیری چند!؟؟