برای زندگی نه سقف میخواهم نه زمین!

جغرافیای کوچک دستانت کافیست! "