چه دوستم داشته باشی
و چه ازمن متنفر باشی
در هردوصورت بهم لطف میکنی
چون اگه دوستم داشته باشی تو قلبت هستم
و اگه ازم متنفر باشی تو ذهنتم....