اگر درد داری


تحمل کن...


روی هم که تلنبار شد


دیگر نمیفهمی کدام درد


از کجاست...


کم کم خودش...


بی حس میشود!!