جای خالیت را نفس عمیق می کشم ...

 


عطرت از تو باوفا تر است!