بهتره غرورتو برای کسی که دوستش داری از دست

 بدی نه کسی رو که دوستش داری به خاطره غرورت

  از دست بدی