کاش اون لحظه ای که یکی ازت میپرسه


“حالت چطوره؟”


و تو جواب میدی “خوبم!”


کسی باشه که محکم بغلت کنه


و آروم تو گوشت بگه:


“میدونم خوب نیستی…”