نه به انتظار یاری


نه ز یار انتظاری

این است حال این روزهای مااااااااااااااااااااااااااااا​ااااااااا