سـهم من


خـانه ای اجاره ای در قلب تـوست


و هـر روز تـرس از ریـخـتـن وسـایلم در کـوچه هـا