کاش می شد


بازی را از آخرش شروع کرد


بین دو نیمه


میزدم به چاک


تا حماقت هیچ آغازی را نبینم