زندگی مثل مردابه شاید زیبا نباشه

 

 

 ولی میشه توش نیلوفری مثل تو پیدا کرد