بر نمیگردم که هیچ

عطر تنم را هم از کوچه های پشت سرم جمع میکنم

که لم ندهی روی

" مبل های راحتی "

و با خاطره هایم قدم بزنی