روزگاری ست - چه بد - که دیگر کلام عاشقانه


دلیل عشق نیست، و آواز عاشقانه


خواندن، دلیل عاشق بودن