دوستى من شبیه باران نیست که گاهى بیاید و گاهى نه

 

دوستى من شبیه هواست!


ساکت، اما همیشه در اطراف تو