یک مترسک خریده ام


عطر همیشگی ات را به تنش زده ام


در گوشه اتاقم ایستاده


درست مثل توست ،

فقط اینکه روزی هزار بار از رفتنش مرا نمی ترساند