نفس میکشم تا به جای مرده خاکم نکنند


این گونه است حال من دیگر هیچ مپرس