میدانم ، روزی میرسد که ممنون میشوم از تو


به خاطر رفتنت


و به خاطر حس تلخ نفرتی که از خودت به جا گذاشتی

 

تا نبودنت را تاب بیاورم