عشق زندگی می‌بخشد

زندگی رنج به‌همراه دارد

 رنج دلشوره می‌آفریند

 دلشوره جرأت می‌بخشد

 جرأت اعتماد به‌همراه دارد

 اعتماد امید می‌آفریند

 امید زندگی می‌بخشد

زندگی عشق می‌آفریند

 عشق عشق می‌آفریند