برای تا ابد ماندن باید رفت

 

گاهی به قلب کسی و گاهی از قلب کسی