در شهری که خورشید را به قیمت شمعی نمی خرند،

 

پروانه شدن یعنی تباهی