چرا باآنکه میدانم نصیب من نخواهی شد،

چنان با تاروپود دل برایت خانه میسازم؟؟؟

همین امروز یافردا تو را ازدست خواهم داد،


چگونه بگذرم از تو و بگویم

.
.
.

هرچه باداباد