چه زود فراموش می شوم

 

انگار سالهاست که من مرده ام

 

اما هنوز ذهن زخمی ام

 

یاد تو را نشانه می رود