ای دل


نگفتمتت حذر از راه عاشقی !!!


رفتی


بسوز

این همه سوختن سزای توست