اینقدر نگو

اگه ببخشم کوچیک میشم

 اگه با گذشت کردن

کسی کوچیک میشد

 خدا اینقدر بزرگ نبود