خدایا یه بار شد بگی:

 

ای کسانی که ایمان آوردید حالتون چطوره؟