درد را با چه اندازه می گیرند ؟


درد دارم


از اینـــجا تا تــــــــــــو