تنها

هنگامی که خاطره ات را می بوسم

در می یابم که دیریست که مرده ام

چرا که لبان خود را از پیشانی خاطره تو سرد تر می یابم .

از پیشانی خاطره تو

ای یار!