HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

                                                          

 یه وقتایی لازمه یکی کنارت باشه

کاری نکنه‌ و حرفی نزنه ها

فقط باشه

 


HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH