ممکن است در تمام دنیا یکی باشی اما برای من


 تمام دنیا هستی