خدایا!

اگر صدها هزار طومار داشتم

و قلم من شتابی چون تندبادها

و جوهری پایان ناپذیر داشت

بازهم قادر به وصف تو نبودم.