دربنفشه زار چشم تو

من زبهترین بهشت هاگذشته ام

من به بهترین بهارهارسیده ام

ای غم توهمزبان بهترین دقایق حیات من

لحظه های هستی من ازتو پرشده است

آه درتمام روز

درتمام شب

درتمام هفته

درتمام ماه

درفضای خانه کوچه راه

درهوا زمین درخت وسبزه و آب

درخطوط کتاب درهم

دردیارنیلگون خواب

ای جدایی تو بهترین بهانه گریستن

بی تومن به اوج حسرتی نگفتنی رسیده ام

ای نوازش تو بهترین امیدزیستن

درکنارتو

من زاوج لذتی نگفتنی گذشته ام

نام تواگرچه بهترین سرود زندگیست

من ترابه خلوت خدایی خیال خود

بهترین بهترین من

خطاب میکنم