در فراق سینه سوزت غم سینه سوز دارم


   گل من قسم به عشقت  نه شب و نه روز دارم


    به دو گونه ی لطیفت  به دو چشم اشک ریزم


          که به راه عاشقی ها ز بلا نمیگریزم        


    به تو ای فرشته ی من  گل من ترانه ی من 


    که جدایی از تو  باشد غم جاودانه ی من 


   چو تو در برم نباشی  غم بی شمار دارم


      تو بدان که با غم تو غم روزگار دارم