حوصله نوشتن هم ندارم!

این همه دلتنگی دیگر نه با خواندن کم می شود،نه نوشتن..

دلم لمس آغوشت را می خواهد؛

فقط همین...