حالم را پرسیدند


گفتم رو به راهم !


نمی دانند رو به راهی هستم

که تو رفته ای