میگویند روزی هست که حساب،کتاب میکنند.


و تو باید تاوان انچه با من کردی را بدهی.


فقط نمیدانم

 

 

 

ان موقع تاوان دادن تو به چه درد من میخورد