کلّ ِ دنیا را هم که داشته باشی..


باز هم دلت میخواهد ،


بعضی وقتها.. فقط بعضی وقتها..


اصلا" برای ِ یک لحظه هم که شده ،


همه ی دنیای ِ یک "نفــر" باشی.....