بسـاط کـرده ام ....

و تمــام نــداشتــه هایـم را بــه حــراج گذاشتـه ام !

بـی انصـــاف چــانـه نــزن ؛

حـســرتهــایــم بـه قیمــت عمـــرم تمــام شـــده ... !!!