در بهشت گاهی...


در جهنم همیشه ....

 

به خدا میرسی...